Leider Sportieve
Recreatie 1, 2 & 3

Wilt u leren les- en leidinggeven aan recreatieve sportgroepen? Wilt u jongeren opleiden als assistent-sportleider of zelfstandig sportleider? Wilt u volwassenen scholen om recreatieve sporters op een enthousiaste manier te begeleiden? 

Wilt u buurtbewoners actief betrekken bij sport- en beweegactiviteiten in de wijk? Wilt u als sportvereniging uw leden een scholing aanbieden waarmee zij nog actiever ingezet kunnen worden bij de organisatie van toernooien en evenementen?

RAY-action Sport en Bewegen zorgt voor scholing op maat met de cursussen Leider Sportieve Recreatie niveau 1, 2 & 3.

Cursus Leider Sportieve Recreatie 1 (LSR 1)


De cursisten krijgen voornamelijk praktijklessen waarin de focus ligt op de vaardigheden van het les- en leidinggeven aan recreatieve sportgroepen.

Een aantal onderwerpen zijn:

  • Sport- en spelrepertoire
  • Opbouw van een beweegles
  • Het stappenplan van een adequate speluitleg
  • Het verschil tussen recreatiesport, wedstrijdsport en topsport

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en een certificaat uitreiking. Eventueel kunnen de cursisten een snuffelstage lopen.

Het certificaat wordt uitgegeven onder de naam van de eigen organisatie en geeft recht op doorstroom naar de scholing Leider Sportieve Recreatie niveau 2.

Kandidaten zijn minimaal 14 jaar.

Cursus Leider Sportieve Recreatie 2 (LSR 2)


De cursus Leider Sportieve Recreatie niveau 2 leidt op tot assistent sportleider.

Na succesvolle afronding heeft men recht op een erkend diploma van het ministerie van VWS en onder auspiciën van Stichting NSA (Nederlandse Sport Alliantie).

Met dit diploma is men bevoegd om sport- en spelactiviteiten te begeleiden onder leiding van een zelfstandig sportleider of hoger gekwalificeerd.

Deze cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten, stageverplichting, een examendag en een diploma uitreiking. Kandidaten dienen bij toelating voor het examen tenminste 16 jaar te zijn.

De cursist ontwikkelt de volgende competenties:

Begeleiden van deelnemers aan sportieve recreatieve activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op een adequate, respectvolle en verantwoorde wijze deelnemers aan sportieve en recreatieve activiteiten te begeleiden.

Geven van lessen of begeleiden van kleine activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op adequate wijze, onder leiding van een Leider Sportieve Recreatie 3 of hoger, of op basis van een aangereikte voorbereiding (opgesteld door een Leider Sportieve Recreatie 3 of hoger gekwalificeerd ), kleine activiteiten of delen van deze lessen of activiteiten te verzorgen.

Assisteren bij grote activiteiten of evenementen

De Leider Sportieve Recreatie 2 is in staat op adequate wijze onder verantwoordelijk- heid van een hoger gekwalificeerde Leider Sportieve Recreatie, de omgeving van de activiteit of evenement in gereedheid te bren- gen en te assisteren bij de uitvoering van de activiteit of evenement.

Cursus Leider Sportieve Recreatie 3 (LSR 3)


De cursus Leider Sportieve Recreatie niveau 2 leidt op tot zelfstandige sportleider.

Na succesvolle afronding heeft men recht op een erkend diploma van het ministerie van VWS en onder auspicien van Stichting NSA (Nederlandse Sport Alliantie).

Met dit diploma kan de zelfstandige sportleider ingezet worden bij de organisatie en uitvoering van recreatieve sport- en spelactiviteiten, met uitzondering van lessen in het onderwijs.

Deze cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten, stageverplichting, het organiseren van een sportevenement (per cursist), een examendag en diploma-uitreiking.

Kandidaten dienen bij toelating voor het examen:

  • Tenminste 18 jaar te zijn;
  • In het bezit te zijn van een diploma LBO/VBO, VMBO, MAVO of eerder verworven kwalificatie op tenminste niveau 2 van de kwalificatiestructuur Sport op het gebied van Sportieve Recreatie (LSR 2).

De cursist ontwikkelt de volgende competenties:

Geven van lessen of leiden van kleine activiteiten

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze lessen of kleine activiteiten zodanig te plannen, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren dat ze leiden tot het realiseren van doelstellingen op basis van een (jaar)planning.

Organiseren van grote activiteiten of evenementen

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze sportieve recreatieve activiteiten of evenementen te plannen, voor te bereiden, te organiseren en te evalueren .

Aansturen sporttechnisch kader

De Leider Sportieve Recreatie 3 is in staat op adequate wijze Leider(s) Sportieve Recreatie 2 en/of vrijwillig kader aan te sturen en mee te werken aan hun ontwikkeling.

Onze gegevens

RAY-Action Sport en Bewegen

Postadres:
T.a.v. Rita Gemerts
Terschellingstraat 42
1025 RC Amsterdam

M | 06-44300455
@ | info@ray-action.nl

KVKnr 34364525

Blijf op de hoogte

Abonneer u op onze nieuwsbrief voor meer informatie.

Instagram